DNA Oration

Year
Dhamija Oration [2003]
A.D. Sehgal Oration [2000]
Dr. S P Agarwal Oration [2018]
1998
1999
2000
Dr. Menezes
Dr. S. K. Pandya
2001
Dr. P. N. Tandon
2002
Dr. K. Srinivas
2003
Dr. Vijya Laxmi Ravindranath
Dr. V. K. Kak
2004
Dr. D. Nagaraja
Dr. Robinsen Gupta
2005
Dr. S. M. Katrak
Dr. D. K. Chhabra
2006
2007
Dr. A. K. Banerji
2008
Dr. U.K Misra
Dr. P. S. Ramani
2009
Dr. Sunil Pradhan
Dr. V. S. Mehta
2010
Dr. M. Gourie Devi
Dr. Keki E. Turel
2011
Dr. R. S. Wadia
Dr. Rashid Zooma
2012
Dr. Ambar Chakravartu
Dr. Devkota
2013
Dr. K Radhakrishnan
Dr. A.K. Singh
2014
Dr. Ashok Panagaria
Dr. S. R. Dharkar
2015
Dr. Madhuri Behari
Dr. B. K. Misra
2016
Dr. B. S. Singhal
Dr. Basant Pant
2017
Dr. Uday K. Ranawka
Dr. Franco Servadei
2018
Prof. (Dr.) Sunil Pradhan
Prof. (Dr.) Suresh Nair
Prof. (Dr.) Katsumi Takizawa, Japan
2019
Dr. Satish Khadilkar
Prof. (Dr.) Hirotoshi Sano (Japan)
2020
Dr. Subhash Kaul (KIMS, Hyderabad)
Dr. William Couldwell (USA)
Dr. Shankar Prakash Gopinath (USA)
2021
Prof. Kalyanbrata Bhattacharyya (Kolkata)
Prof. Kanak Kanti Barua (Dhaka)
.